Skriva pm svenska 3. IKT

Exempel

Skriva pm svenska 3

Under den här fliken hittar du innehåll och uppgifter för kursen svenska 3. I stället för att gå igenom alla tre recensionerna på detta sätt muntligt har jag på ett skrivit ner vad styckena innehåller för information mycket kortfattat. Jag tycker inte att det är så dumt att inleda mina långa lektionspass med en kort, enskild reflektion — det blir ett lugnt sätt att starta lektionen på och eleverna får samla sina tankar och bli fokuserade. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv. Jämför boktryckarkonstens och bloggandets betydelse för det fria ordet.

Next

Skriva PM (Svenska/Universitet)

Skriva pm svenska 3

Annars ska alla källor tas upp i källförteckningen som kommer sist. Att skriva en vetenskaplig rapport på detta sätt tar tid. I det här fallet hinner majoriteten av eleverna skriva mycket i skolan och måste de färdigställa något hemma är chansen större att det blir gjort eftersom eleven redan är igång och har grepp om uppgiften. Jag, som arbetade med språkhistoria senare under terminen, har tänkt om inför detta läsår. Sen kommer du inte få ha något annat än word uppe på datorn så det räknas som fusk om du har någon annan textfil upp med information.

Next

Examinationsuppgift 3, skriva PM i Sva 3 yrkesinriktad

Skriva pm svenska 3

Utvärderingen gick till så att eleverna delades in i grupper. Övriga tecken i språket: andra tecken som används i språket är bland annat accentmarkeringar, apostrofer och snedstreck. Jag fick ett tillfälle att repetera nominaliseringar vilket vi hade tränat på i årskurs 2. Genom att analysera kända tal och skriva egna artiklar får du fördjupa dig i retorikens värld. Som jämförelse kan sägas att era romananalyser är mellan 2200 och 1100 ord, eller i genomsnitt ca 1500 ord. Observera att inloggningsuppgifterna inte får delas ut till elever.

Next

Examinationsuppgift 3, skriva PM i Sva 3 yrkesinriktad

Skriva pm svenska 3

Med tekniken menar jag naturligtvis referattekniken med allt vad den innefattar. C13 Eleven kan ge exempel på inlärningsmöjligheter som förekommer i vardagslivet och undervisningssituationen samt översiktligt beskriva och använda strategier och metoder för att utveckla sitt eget lärande. De fick formulera innehållet med egna ord, lyfta fram vem som säger vad i texten samt välja ut ett centralt citat. Progression — i praktiken Progression i praktiken kan, när det gäller vetenskapligt skrivande, innebära till exempel följande: År1: Referat. Beskriv med hjälp av texthäftet hur Gutenbergs uppfinning och den digitala bokutgivningstekniken har utvecklats och tagits emot. Det är mellan en till en och en halv sida, beroende på hur många blankrader man har i texten. I detta inlägg tänkte jag dela med mig av en förberedelselektion som i all sin enkelhet blev lyckad och som eleverna tyckte var lärorik! Utan medvetenheten är eleverna helt enkelt inte på allvar mottagliga.

Next

Skriva PM (Svenska/Universitet)

Skriva pm svenska 3

A8 Eleven kan utförligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel. Texten ska vara saklig, inte argumenterande, inte generaliserande, inte känslosam eller för personlig, och den bör inte innehålla liknelser, retoriska frågor eller andra stilfigurer. I kursen ingår bland annat en litterär komparativ analys, samt att skriva en utredande uppsats. Eleverna önskade också samfällt mer tid till redigeringstid i skolan - något både de och jag värdesätter högt. A7 Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel.

Next

Skrivregler

Skriva pm svenska 3

Skrivande som görs hemma upplever jag ofta som slöseri med tid. Jag brukar ha en utvidgad syn på språkhistoriebegreppet i detta fall, eftersom det många gånger kommer att handla om ganska modern språkhistoria Det är svårt att göra en enkätundersökning bland 1600-talsmänniskor. Spr å ket är klart och varierat samt inneh å ller goda formuleringar. När du vet vad du ska skriva om hör du ganska snart formulera en frågeställning eller ett problem som du ska söka svar på eller försöka lösa. Det här lektionspasset var två timmar och fyrtiofem minuter långt minus raster och vi hann med en hel del, tycker jag. C9 Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare.

Next

IKT

Skriva pm svenska 3

Här är det ett papper som jag har fått av läraren om hur man skrivet ett pm. Mitt mål är att slutprodukten ska bli ett faktiskt forskningsbidrag, om än i liten skala, och inte ett klipp-och-klistra-dokument enbart bestående av sammanställd fakta. Du kan lära dig regler inom en rad områden, vilka listas nedan. I kursen kommer du bland annat arbeta med retorik, textanalys och källgranskning. A10 Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare.

Next

IKT

Skriva pm svenska 3

Därefter ska eleverna börja läsa sina källtexter och de ska imitera den förberedelse vi tränade på under lektion 1, dvs. Beskriv med hjälp av texthäftet olika synpunkter på hur den nya digitala tekniken påverkar läsandet. Du kan också redogöra för något du själv känner till bra, t. Texten är anpassad till syfte, mottagare och situation. För några lektioner sedan arbetade vi dock med strategier för textläsning i kursen Svenska 3 läs gärna mer så detta kunde de luta sig mot.

Next